• Τηλέφωνο : 2410 552 330 | Διέυθυνση : Ι. Πολυλά 6, Λάρισα

Μέτριο επίπεδο Γερμανικής γλώσσας

 

Επίπεδο Β1 – Ανεξάρτητος χρήστης (Μέτρια γνώση της γλώσσας)

Στο επίπεδο αυτό ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείτε η γλώσσα. Επιπλέον μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά και τέλος μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του.

 

Επίπεδο Β1 – Ανεξάρτητος χρήστης (Προετοιμασία πτυχίου)

Στο επίπεδο αυτό γίνεται εκμάθηση και εμβάθυνση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Σ’ αυτή την τάξη καλύπτεται το 80% όλης της Γερμανικής γραμματικής για όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερη έμφαση σε παραγωγή προφορικού, γραπτού λόγου και ακουστικής ικανότητας.

Η συγκεκριμένη τάξη οδηγεί στην απόκτηση του ZERTIFIKAT B1, του τρίτου πτυχίου των Γερμανικών από το Goethe.

Πιο αναλυτικά…

Το Goethe-Zertifikat B1 είναι μια εξέταση Γερμανικών για εφήβους και ενήλικες.
Χαρακτηρίζει το χρήστη της γερμανικής γλώσσας ανεξάρτητο και αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Με την επιτυχία τους στην εξέταση οι συμμετέχοντες αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση:

  • να κατανοήσουν τα κύρια σημεία προφορικού λόγου που εκφέρεται με σαφήνεια και με την προφορά της επίσημης γλώσσας και αφορά οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ.
  • να αντιμετωπίσουν τις περισσότερες επικοινωνιακές καταστάσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε γερμανόφωνες χώρες.
  • να εκφρασθούν απλά και με ειρμό για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος.
  • να διηγηθούν εμπειρίες και γεγονότα, να περιγράψουν όνειρα, ελπίδες και στόχους και να δώσουν σύντομες αιτιολογήσεις και εξηγήσεις.

Αναγνώριση

Τα πιστοποιητικά του Goethe-Institut χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης και εκτιμώνται σε πολλές χώρες από εργοδότες, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως τυπικά προσόντα.

 

Σχεδιασμός

Το Goethe-Zertifikat B1 σχεδιάσθηκε από κοινού από το Goethe-Institut (Gl), το Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) και το Πανεπιστήμιο του Freiburg στην Ελβετία (Unifri-DaF).